مدیریت سایت
ﻝیﺲﺗ ﺩﺭﻮﺳ
ﺶﻣﺍﺮﻫ ﻊﻧﻭﺎﻧ ﺩﺮﺳ ﻢﻘﻄﻋ
1    ساختمان داده ها    کارشناسی
2    مباحث ویژه ( الف)    کارشناسی
3    مبانی کامپیوتر و برنامه سازی    کارشناسی
4    برنامه سازی پیشرفته    کارشناسی
5    ساختمانهای گسسته    کارشناسی
6    هوش مصنوعی    کارشناسی
7    نظریه زبانها و ماشینها    کارشناسی
8    زبان تخصصی    کارشناسی
9    هوش مصنوعی وسیستم های خبره    کارشناسی
10    اصول رباتیکز    کارشناسی
11    درسی در نظریه موجکها    کارشناسی ارشد
12    رباتیک    کارشناسی
13    هوش مصنوعی پیشرفته    کارشناسی ارشد
14    شناسایی ساختاری الگو    کارشناسی ارشد
15    پردازش تصاویر    
16    هوش مصنوعی    کارشناسی ارشد
17    مبا حث پیشرفته در هوش مصنوعی    دکتری (Ph.D)
18    مباحث پیشرفته در امنیت سیستم های نرم افزاری    دکتری (Ph.D)
19    هوش مصنوعی پیشرفته    کارشناسی ارشد
20    مدل های گرافی احتمالاتی